รายงานสถิติจังหวัด ปี 63

report stat-63

Attachments:
Download this file (1a.infographic.pdf)Infographic ตรัง[ ]1165 Kb
Download this file (1b.pdf)บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ[ ]779 Kb
Download this file (2.pdf)บทที่ 2 สถิติแรงงาน[ ]776 Kb
Download this file (3.pdf)บทที่ 3 สถิติการศึกษา[ ]781 Kb
Download this file (4.pdf)บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม[ ]769 Kb
Download this file (5.pdf)บทที่ 5 สถิติสุขภาพ[ ]776 Kb
Download this file (6.pdf)บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม[ ]770 Kb
Download this file (7.pdf)บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย[ ]773 Kb
Download this file (8.pdf)บทที่ 8 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน[ ]775 Kb
Download this file (9.pdf)บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง[ ]769 Kb
Download this file (บ10.pdf)บทที่ 10 สถิติเศรษฐกิจ[ ]775 Kb
Download this file (บ11.pdf)บทที่ 11 สถิติเกษตรและประมง[ ]777 Kb
Download this file (บ12.pdf)บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม[ ]776 Kb
Download this file (บ13.pdf)บทที่ 13 สถิติพลังงาน[ ]770 Kb
Download this file (บ14.pdf)บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา[ ]776 Kb
Download this file (บ15.pdf)บทที่ 15 สถิติขนส่ง และโลจิสติกส์[ ]775 Kb
Download this file (บ16.pdf)บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[ ]771 Kb
Download this file (บ17.pdf)บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและการกีฬา[ ]771 Kb
Download this file (บ18.pdf)บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย[ ]773 Kb
Download this file (บ19.pdf)บทที่ 19 สถิติการคลัง[ ]776 Kb
Download this file (บ20.pdf)บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[ ]777 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.