คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

1.  คำรับรองระหว่าง
     นายสมศักดิ์  ปะริสุทโท เหมทานนท์                     ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง                       ผู้รับคำรับรอง
                                                                          และ
     นางสาวทิพยรัตน์  ตันสิริวัณณะ                            สถิติจังหวัด                                    ผู้ทำคำรับรอง

 
2.  คำรับรองนี้เป็นคำรับรองผ่ายเดียว  มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา  1  ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558


3.  รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัดแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
     ราชการ  น้ำหนัก  ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้


4.  ข้าพเจ้า  นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์  ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดตรังได้พิจารณาและเห็น
    ชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/เกณฑ์การให้
    คะแนน  ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ
    นางสาวทิพยรัตน์  ตันสิริวัณณะ สถิติจังหวัดตรัง ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้


5.  ข้าพเจ้า  นางสาวทิพยรัตน์  ตันสิริวัณณะ  สถิติจังหวัดตรัง  ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
     ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำ
     รับรองไว้


6.  ผู้รับคำรับรองและผู้ทำการรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
   

                                    สมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทามมท์                                                                              
                                (นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทามมท์)                                                                     
                                          ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   

                        

                                          ทิพยรัตน์  ตันสิริวัณณะ
                                   (นางสาวทิพยรัตน์  ตันสิริวัณณะ)
                                               สถิติจังหวัดตรัง

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.