โครงสร้างและอัตรากำลัง

personnel-64

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดตรัง มีดังต่อไปนี้

สำนักงานสถิติจังหวัด

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • การจัดการการจัดทำสำมะโน
  • บริหารจัดการการสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการมาตรฐานและควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำเผยแพร่และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับรางวัล

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.