รายงานสถิติจังหวัด ปี 62

1.Front cover2019_62

Attachments:
Download this file (1a.ประวัติย่อ ตรัง62.pdf)ประวัติย่อจังหวัดตรัง[ ]497 Kb
Download this file (2aFinal infographic รายงานจังหวัด 62 ตรัง.pdf)Infographic ตรัง[ ]1173 Kb
Download this file (3a.ตารางตัวชี้วัด 62.pdf)ตารางตัวชี้วัด 2562[ ]202 Kb
Download this file (a.สังคม.pdf)บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ[ ]14971 Kb
Download this file (b.แรงงาน.pdf)บทที่ 2 สถิติแรงงาน[ ]14970 Kb
Download this file (c.การศึกษา.pdf)บทที่ 3 สถิติการศึกษา[ ]14971 Kb
Download this file (d.ศาสนา.pdf)บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม[ ]14968 Kb
Download this file (e.สุขภาพ.pdf)บทที่ 5 สถิติสุขภาพ[ ]14969 Kb
Download this file (f (1)บทที่6.pdf)บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม[ ]14968 Kb
Download this file (f (2)บทที่7.pdf)บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย[ ]14969 Kb
Download this file (f (3)บทที่8.pdf)บทที่ 8 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน[ ]14968 Kb
Download this file (f (4) บทที่9.pdf)บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง[ ]14968 Kb
Download this file (f (5)บทที่10.pdf)บทที่ 10 สถิติเศรษฐกิจ[ ]14970 Kb
Download this file (f (8)บทที่11.pdf)บทที่ 11 สถิติเกษตรและประมง[ ]14970 Kb
Download this file (f (9)บทที่12.pdf)บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม[ ]14969 Kb
Download this file (g (1)บทที่13.pdf)บทที่ 13 สถิติพลังงาน[ ]14968 Kb
Download this file (h1 (1)บทที่ 14..pdf)บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา[ ]14970 Kb
Download this file (h1 (2)บทที่15.pdf)บทที่ 15 สถิติขนส่ง และโลจิสติกส์[ ]14969 Kb
Download this file (h1 (4)บทที่16.pdf)บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[ ]14968 Kb
Download this file (h1 (5)บทที่17.pdf)บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและการกีฬา[ ]14968 Kb
Download this file (h1 (6)บทที่18.pdf)บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย[ ]14969 Kb
Download this file (h1 (7)บทที่19.pdf)บทที่ 19 สถิติการคลัง[ ]14970 Kb
Download this file (i (1)สวัสดิการสังคมบทที่20.pdf)บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[ ]14970 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.