MindMap การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

mind map   13

ข้อมูลสถิติทางการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ------>  

o    จำนวนโครงการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

o    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติ

o     งบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยว

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงหรือฟื้นฟู

o    จำนวนของผู้มาเยี่ยมเยือนของชาวไทย

o    จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยว

o    จำนวนของผู้มาเยี่ยมเยือนของชาวต่างประเทศ

o   จำนวนข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากการท่องเที่ยวในพื้นที่

o    ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัว

o   จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเชิงนิเวศน์

o    ระยะการเข้าพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว

o    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเชิงนิเวศน์ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูปรับปรุง

o    จำนวนโรงแรมที่ถูกต้องตามกฏหมาย

o    จำนวนป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

o    จำนวนห้องพัก ตามโรงแรม

o    จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสามารถสำหรับผู้พิการ

o   จำนวนร้านอาหารได้มาตรฐาน 

o    จำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคล โรงแรม ที่พักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

o    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง

o    จำนวนห้องพักทั้งหมดในจังหวัด เป็นรายเดือน

o    จำนวนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

o    อัตราการเข้าพักของโรงแรม ในจังหวัด เป็นรายเดือน

o    การสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว

o    จำนวนสินค้าของฝาก OTOP ระดับ 5 ดาว ในจังหวัด ตามประเภท 

o    จำนวนการฝึกซ้อมรองรับการเกิดสึนามิของจังหวัด

o    มูลค่ายอดจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

o    จำนวนป้ายเตือนภัยและป้ายบอกเส้นทางหนีสึนามิในแหล่งท่องเที่ยว

o    จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จำนวนมัคคุเทศน์ในจังหวัด

o     จำนวนงบประมาณในการทำการตลาด

จำนวนผู้ขอจดทะเบียนเป็นมัคคุเทศน์ใหม่

    

o    จำนวนโครงการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

o    จุดที่เกิดเหตุ (อุบัติเหตุ คดี) ซ้ำซาก

o    งบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยว

o    จำนวนทีมกู้ภัย กู้ชีพทางทะเล (Life Guard) ต่อนักท่องเที่ยว

o    จำนวนของผู้มาเยี่ยมเยือนของชาวไทย

o    จำนวนเรือท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน (สภาพเรือ อุปกรณ์จำเป็น ผู้ให้บริการ)

o    จำนวนของผู้มาเยี่ยมเยือนของชาวต่างประเทศ แยกตามสัญชาติ

o    จำนวนการฝึกซ้อมรองรับการเกิดสึนามิของจังหวัด

o    ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัว

o    จำนวนป้ายเตือนภัยและป้ายบอกเส้นทางหนีสึนามิในแหล่งท่องเที่ยว

o    ระยะการเข้าพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว

o    จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ใช้บริการมัคคุเทศก์ จำแนกตามประเทศ ภาษา

o    จำนวนโรงแรมที่ถูกต้องตามกฏหมาย

o    จำนวนมัคคุเทศน์ในจังหวัด

o    จำนวนห้องพัก ตามโรงแรม

o    จำนวนมัคคุเทศน์ท้องถิ่น

o    จำนวนร้านอาหารได้มาตรฐาน

o    จำนวนผู้ขอจดทะเบียนเป็นมัคคุเทศน์ใหม่

o    จำนวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวบริษัทนำเที่ยว

o    จำนวนบุคลากรที่ทำงานในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

o    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง

o    การสำรวจความต้องการด้านแรงงานการท่องเที่ยว

o    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่สำคัญ

o    ค่าตอบแทนของมัคคุเทศน์/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

o    จำนวนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

o    จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดที่เปิดฝึกอบรมบุคลากรท่องเที่ยว

o    การสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว

o    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

o    จำนวนคนเข้า-ออกท่าเรือ แบ่งตามจุดท่าเรือ

o    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติ

o    จำนวนคนเข้า-ออกท่ารถขนส่ง

o    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงหรือฟื้นฟู จำแนกตามประเภทหรือหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยว

o    จำนวนโรงแรมและที่พัก (จำแนกตามประเภท/พื้นที)

o    จำนวนการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม รอบบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว

o    จำนวนห้องพักที่สามารถให้บริการได้ในแต่ละวัน (จำแนกตามพื้นที่:หาด)

o    จำนวนงบประมาณการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว

o    จำนวนนักท่องเที่ยวไทย/ต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมและที่พัก (จำแนกตามประเภท/พื้นที่)

o    จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยว

o    การคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวในอนาคต

o    จำนวนงบประมาณในการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

o    จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย

o    เส้นทางถนนที่มีสภาพชำรุด

o    จำนวนนักท่องเที่ยวไทย/ต่างชาติ ที่เข้ามาใช้บริการ

o    จำนวนท่ารถและจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ

o    เส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทาง

o    จำนวนข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากการท่องเที่ยวในพื้นที่

o    จำนวนรถโดยสารประจำทางเข้า-ออกจังหวัดพังงา

o    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

o    จำนวนที่พักโฮมสเตย์ที่บริหารโดยชุมชนและชาวบ้าน(ที่ได้รับการรับรอง)

o    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัด

o    จำนวนที่พักโฮมสเตย์ที่บริหารโดยชุมชนและชาวบ้าน

o    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ได้มาตรฐานการจัดการสากล ตามพื้นที่

o    จำนวนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

o    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเชิงนิเวศน์ ตามพื้นที่

o    อาสาสมัครท่องเที่ยวจากชุมชน (ในพื้นที่)

o    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเชิงนิเวศน์ที่ต้องได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุง ตามพื้นที่

o    จำนวนชุมชนที่มีการจัดหลักสูตรอบรมด้านการท่องเที่ยว

o    จำนวนงบประมาณในการฟื้นฟู ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

o    จำนวนคนในชุมชน ที่ผ่านหลักสูตรอบรมด้านการท่องเที่ยว

o    จำนวนป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

o    จำนวนของที่ระลึกที่ผลิตโดยชุมชน

o    จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสามารถสำหรับผู้พิการ

o    จำนวนร้านค้าในชุมชน

o    จำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคล โรงแรม ที่พักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

o    จำนวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรายใหม่

o    จำนวนโรงแรม ที่พักที่ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพ

o    จำนวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (เดิม)

o    จำนวนห้องพักทั้งหมดในจังหวัด เป็นรายเดือน

o    จำนวนเงินลงทุนด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ

o    อัตราการเข้าพักของโรงแรม ในจังหวัด เป็นรายเดือน

o    จำนวนจุดและสถานที่ร้องเรียนในจังหวัด แยกตามพื้นที่

o    จำนวนสถานให้บริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพ

o    จำนวนและประเภทการร้องเรียนของนักท่องเที่ยวไทย/ต่างชาติ

o    จำนวนสินค้าของฝาก OTOP ระดับ 5 ดาวในจังหวัด ตามประเภท

o    จำนวนศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (จุด) และช่องทางการแจ้งเหตุอื่น

o    มูลค่ายอดจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

o    จำนวนข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวที่ได้รับการแก้ปัญหา/ช่วยเหลือ

o    จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

o    จำนวนคดีความที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว

o    อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

o    มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

o    จำนวนงบประมาณในการทำการตลาด

o    จำนวนตำรวจภูธร / ตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่

o    จำนวนการประชาสัมพันธ์ ประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ

o    จำนวนพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

o    จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ Facebook การท่องเที่ยวของจังหวัด

o    จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น (จำแนกประเภท) อัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บ

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.