ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง

 

รายการชุดข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

ชุดข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมด

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 จำนวน 

 ร้อยละ 

 จำนวน 

 ร้อยละ 

  จำนวน 

 ร้อยละ 

 ด้านเศรษฐกิจ

 - ยางพารา  

65

100.0

38

58.5

27

41.5

 - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ       

33

100.0

15

45.5

18

54.5

 ด้านสังคม 

 - ยาเสพติด

47

100.0

23 48.9

24

51.1

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

48

100.0

33 68.8

15

31.3

 

 

- ยางพารา

- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- ยาเสพติด

- การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

 

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.