ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง

 

รายการชุดข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

ชุดข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมด

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 จำนวน 

 ร้อยละ 

 จำนวน 

 ร้อยละ 

  จำนวน 

 ร้อยละ 

 ด้านเศรษฐกิจ

 - ยางพารา  

64

100.0

50

78.1

14

21.9

 - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ       

33

100.0

25

75.8

8

24.2

 ด้านสังคม 

 - ยาเสพติด

47

100.0

42 89.4

5

10.6

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

48

100.0

12 25.5

45

95.7

 

Update 22/11/61

 

- ยางพารา

- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- ยาเสพติด

- การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

 

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.