MindMap ยาเสพติด

 ข้อมูลสถิติทางการ ยาเสพติด ------> pdf

o    ข้อมูลชนิดของกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาอบรมให้ความรู้

o    จำนวนประชากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด

o    จำนวนครั้งของกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามสถานศึกษา

o    จำนวนผู้ติดยาเสพติด

o    จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกเรื่องยาเสพติดตามสถานศึกษา

o    ข้อมูลคดียาเสพติดที่มีการจับกุม

o    จำนวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

o    จำนวนงบประมาณในการตรวจสอบและป้องกันยาเสพติด

o   ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

o    จำนวนครั้งที่จัดตั้งการตรวจจับต่อ (เดือน)

o    ข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

o    จำนวนมูลค่าของกลางที่จับได้

o   จำนวนครั้ง และชนิดของกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาอบรม

o    ข้อมูลอาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแต่ละพื้นที่

o    ข้อมูลกิจกรรมในการสร้างการรับรู้ตามองค์กร

o    จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในชุมชน

o    จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม

o    ข้อมูลเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามยาเสพติด

o    จำนวนโรงเรียนสีขาวที่ได้รับรองปลอดยาเสพติด

o    ข้อมูลสถานบำบัดที่ได้รับรองมาตรฐานในจังหวัด

o    จำนวนครั้งและชั่วโมงในการอบรมพัฒนาเยาวชนต้นแบบ

o    ข้อมูลผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัด

o    ข้อมูลติดตามผล จากเยาวชนต้นแบบที่ผ่านการพัฒนา

o    ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับการบำบัด

o    ข้อมูลแหล่งสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาในการเป็นพื้นที่สันทนาการ

o    จำนวนผู้รับการบำบัดฟื้นฟู จำแนกตามมาตรการ

o    ข้อมูลงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่สันทนาการ

o    จำนวนบุคลากรของสถานบำบัด หรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองในเรื่องของการบำบัดดูแลผู้ติดยาเสพติดตามมาตรฐาน

o    จำนวนครั้งที่จัดขึ้นในแต่ละกิจกรรม ความต่อเนื่อง ในพื้นที่สันทนาการ

o    จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องแนวทางการบำบัดยาเสพติด

o    ข้อมูลจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่

o    จำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ

o    จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด

o    สินค้าที่ทำรายได้หลักให้แก่ผู้ต้องขัง

o    ข้อมูลงบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

o    รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ต้องขัง

o    ชนิดของกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาอบรม

o    ข้อมูลโครงการฝึกอบรม ด้านอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม

o    จำนวนครั้งของกิจกรรมที่จัดขึ้นในแหล่งเรียนรู้

o    ข้อมูลผู้บำบัดเข้าร่วมการฝึกอบรม

o    ข้อมูลจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการในแหล่งเรียนรู้

o    ข้อมูลกิจกรรมที่จัดขึ้น

o    จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ต่อเดือน

o    จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

o    จำนวนหน่วยงาน และรายชื่อ ที่ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม

o    ข้อมูลสัดส่วนผู้ที่ได้รับการบำบัดทั้งหมด

o    จำนวนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

o    ข้อมูลชนิดของกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาอบรมให้ความรู้

o    จำนวนประชากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกัยาเสพติด

o    จำนวนครั้งของกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามสถานศึกษา

o    จำนวนผู้ติดยาเสพติด

o    จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกเรื่องยาเสพติดตามสถานศึกษา

o    ข้อมูลคดียาเสพติดที่มีการจับกุม

o    จำนวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

o    จำนวนงบประมาณในการตรวจสอบและป้องกันยาเสพติด

o    ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

o    จำนวนครั้งที่จัดตั้งการตรวจจับต่อ (เดือน)

o    ข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

o    จำนวนมูลค่าของกลางที่จับได้

o    จำนวนครั้ง และชนิดของกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาอบรม

o    ข้อมูลอาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแต่ละพื้นที่

o    ข้อมูลกิจกรรมในการสร้างการรับรู้ตามองค์กร

o    จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในชุมชน

o    จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม

o    ข้อมูลเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามยาเสพติด

o    จำนวนโรงเรียนสีขาวที่ได้รับรองปลอดยาเสพติด

o    ข้อมูลสถานบำบัดที่ได้รับรองมาตรฐานในจังหวัด

o    จำนวนครั้งและชั่วโมงในการอบรมพัฒนาเยาวชนต้นแบบ

o    ข้อมูลผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัด

o    ข้อมูลติดตามผล จากเยาวชนต้นแบบที่ผ่านการพัฒนา

o    ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับการบำบัด

o    ข้อมูลแหล่งสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาในการเป็นพื้นที่สันทนาการ แยกตามพื้นที่

o    จำนวนผู้รับการบำบัดฟื้นฟู จำแนกตามมาตรการ

o    ข้อมูลงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่สันทรนาการ แยกตามพื้นที่

o    จำนวนบุคลากรของสถานบำบัด หรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองในเรื่องของการบำบัดดูแลผู้ติดยาเสพติดตามมาตรฐาน

o    จำนวนครั้งที่จัดขึ้นในแต่ละกิจกรรม ความต่อเนื่อง ในพื้นที่สันทนาการ

o    จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องแนวทางการบำบัดยาเสพติด

o    ข้อมูลจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่

o    จำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ

o    จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด

o    สินค้าที่ทำรายได้หลักให้แก่ผู้ต้องขัง

o    ข้อมูลงบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

o    รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ต้องขัง

o    ชนิดของกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาอบรม

o    ข้อมูลโครงการฝึกอบรม ด้านอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม

o    จำนวนครั้งของกิจกรรมที่จัดขึ้นในแหล่งเรียนรู้

o    ข้อมูลผู้บำบัดเข้าร่วมการฝึกอบรม

o    ข้อมูลจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการในแหล่งเรียนรู้

o    ข้อมูลกิจกรรมที่จัดขึ้น

o    จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ต่อเดือน

o    จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

o    จำนวนหน่วยงาน และรายชื่อ ที่ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม

o    ข้อมูลสัดส่วนผู้ที่ได้รับการบำบัดทั้งหมด

o    จำนวนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.