ชุดข้อมูลกลางจังหวัดตรัง

 

รายการชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง

ชุดข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมด

มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 จำนวน 

 ร้อยละ 

 จำนวน 

 ร้อยละ 

  จำนวน 

 ร้อยละ 

 ด้านเศรษฐกิจ

 - ข้าว  

26

100.0

20

76.9

6

23.1

 - ท่องเที่ยว       

25

100.0

22

84.0

3

24.0

 ด้านสังคม 

 - ผู้สูงอายุ

26

100.0

15 57.7

11

42.3

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - ขยะ

24

100.0

20 83.3

4

16.7

 Update 22/11/61

                       ด้วยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ (Management Information System : MIS) รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับ
การดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยในระดับพื้นที่จะมีการขับเคลื่อนผ่านกลไกของคณะกรรมการสถิติระดับพื้นที่ (จังหวัดและกลุ่มจังหวัด) เพื่อจัดทำชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัดและชุดข้อมูลที่สนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล โดยในระยะแรกจัดทำชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด และชุดข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ
ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารประเทศในระยะต่อไป


ด้านเศรษฐกิจ

Infographic Rice

info r

 

Infographic Tour

 4 info t

 

ด้านสังคม

Infographic Older

 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Infographic Garbage

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.