ชุดข้อมูลกลางจังหวัดตรัง

 4_mid_26-02-61

 ด้วยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ (Management Information System : MIS)
รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยในระดับพื้นที่จะมีการขับเคลื่อนผ่านกลไกของคณะกรรมการสถิติระดับพื้นที่ (จังหวัดและกลุ่มจังหวัด) เพื่อจัดทำชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัดและชุดข้อมูลที่สนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล โดยในระยะแรก จัดทำชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัดและชุดข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด จำนวน 4 เรื่อง
ได้แก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารประเทศในระยะต่อไป


ด้านเศรษฐกิจ

Infographic Rice

info r

 

Infographic Tour

 4 info t

 

ด้านสังคม

Infographic Older

 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Infographic Garbage

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.