MindMap ยางพารา

ตารางข้อมูลสถิติทางการยางพารา  ------>   

 

  VC1 : การวิจัยและพัฒนา (R&D)
Data 1.1.1 จำนวนงานวิจัยที่จัดทำในพื้นที่
Data 1.1.2 จำนวนเกษตรกรที่มีการนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ 
Data 1.1.3 ปริมาณผลผลิตที่เข้าโครงการรับรองวิจัยพันธุ์
Data 1.2.1 จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้รับงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา
Data 1.2.2 จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา
Data 1.2.3 จำนวนนักวิจัย (ภาครัฐและเอกชน) ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา
Data 2.1.1 ประมาณการผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี
Data 2.1.2 ประมาณการราคาของผลผลิต
Data 2.1.3 ประมาณการความต้องการการใช้งานปัจจัยการผลิต
Data 2.1.4 ประมาณการราคาปัจจัยการผลิต
        VC2 : ปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร
Data 3.1.1 จำนวนพื้นที่ชลประทาน (ไร่) /จำนวนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราในเขตชลประทาน
Data 3.2.1 จำนวนเกษตรกรที่ใช้น้ำจากชลประทานในการเกษตร
Data 3.2.2 ประมาณการความต้องการการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
Data 4.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียน สมาชิกสหกรณ์ จำนวนเงินทุนหมุนวียน
Data 4.2.1 จำนวนกลุ่มเกษตรกร สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่รับผลประโยชน์จากเข้าร่วมกลุ่ม
Data 5.1.1 พันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมในจังหวัด
Data 5.1.2 พันธุ์ยางพาราที่เกษตรกรนิยมปลูก
Data 5.1.3 จำนวนแปลงเพาะผลิตกิ่งตา/พันธุ์ยางพารา
Data 5.2.1 จำนวนพื้นที่ปลูกยางพาราในแต่ละปี
Data 5.3.1 ข้อมูลชุดดินระดับตำบล
Data 6.1.1  จำนวน ครั้ง/เรื่อง ของการอบรมเกษตรกรในพื้นที่
Data 6.1.2 จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา
Data 6.1.3 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ผ่านการอบรมการเพิ่มคุณภาพยางพารา 
Data 7.1.1 จำนวนสินเชื่อและแหล่งเงินกู้ของครัวเรือนเกษตร จำแนกตามประเภทสินเชื่อ
Data 7.1.2 จำนวนการให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส.จำแนกตามประเภทของเงินกู้
Data 7.2.1 จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 
Data 7.3.1 จำนวนเงินสงเคราะห์การทำสวนยางที่ จ่ายผ่าน ธกส .ให้เกษตรกร
        VC3 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน
Data 8.1.1 จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกยาพาราจังหวัดตรังให้ผลผลิต/ยังไม่ให้ผลผลิต
Data 8.2.1 ผลผลิตยางพารา (กิโลกรัม/ไร่)      
Data 8.2.2 จำนวนวันที่ฝนตก/น้ำท่วม ที่ไม่สามารถกรีดยางได้
Data 8.2.3 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ราคากล้ายาง /ปุ๋ย/ ยาปราบศตรูพืช/ค่าจ้างแรงงาน )
Data 8.3.1 ชนิดของผลผลิต (ยางดิบ/ยางแผ่นรมควัน/น้ำยางข้น/ยางสกินเครฟ/ยางสกิมล็อก/ยางผสมหรือ compound rubber)
Data 8.3.2 มูลค่าของผลผลิตที่ส่งออก (ยางดิบ/ยางแผ่นรมควัน/น้ำยางข้น/ยางสกินเครฟ/ ยางสกิมล็อก/ยางผสมหรือ compound rubber)
Data 9.1.1 ความต้องการแรงงานต่างด้าวในสวนยาง
Data 9.2.1 ค่าจ้างแรงงาน (รายวัน/แบ่งเปอร์เซ็น)
Data 10.1.1 รายละเอียดข้อมูลของสถานีเตือนภัยทางธรรมชาติ
Data 10.2.1 จำนวนครั้งของอุทกภัยที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด
Data 10.2.2 ระยะเวลาของการเกิดอุทกภัยในแต่ละครั้ง
Data 10.2.3 พื้นที่ที่เกิดอุทกภัยในแต่ละครั้ง
Data 10.3.1 จำนวนครัวเรือนผู้ปลูกยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย/ภัยแล้ง
Data 10.3.2 จำนวนเนื้อที่ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ไร่) /พื้นที่ปลูกยางพาราที่เสียหายจากอุทกภัย 
Data 10.4.1 มูลค่าความเสียหายทางการเกษตร 
Data 10.5.1 งบประมาณที่ช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยธรรมชาติ
Data 12.1.1ต้นทุนการเปรียบเทียบวิธีเพาะปลูก
Data 12.1.2 ปริมาณของปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ในสวนยางพาราเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม)
Data 12.1.3 สัดส่วนเกษตรกรที่มีการใช้ป๋ยอินทรีย์
Data 12.1.4 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เฉลี่ยต่อไร่
        VC4 : การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม
Data 13.1.1 ชนิดผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา (ยางดิบ/ยางแผ่นรมควัน/ยางสกินเครฟ/ยางสกิมล็อก/ยางผสมหรือ compound rubber)
Data 13.2.1 ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
Data 13.3.1 จำนวนโรงงาน หรือแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากยางพารา ในพื้นที่ แยกตามประเภท
Data 13.3.2 ปริมาณของผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากยางพารา ที่ผลิตในพื้นที่ แยกตามประเภท
Data 14.1.1 ราคา/ปริมาณและเกณฑ์การซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางแต่ละชนิด คุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานชั้น 1/ 2/ 3 
Data 14.2.1 จำนวนโรงงานแปรรูปมาตรฐานที่รับรองโดยหน่วยรับรองที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รับรอง จำแนกตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง (1. GAP 2.Oraganic 3. Global GAP 4. GI 5. GMP/HACCP 6. ISO 22000)
Data 15.1.1 ปริมาณน้ำเสียจากการแปรรูป
Data 15.1.2 ปริมาณหมอกควันที่เกิดขึ้นจากการแปรรูป
Data 16.1.1 ปริมาณของเสียที่เกิดจากการแปรูป
        VC5 : การขนส่งและจัดการบริหารสินค้า(Logistics)
Data 17.1.1 ต้นทุนต่อการขนส่งต่อเที่ยว
       VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด
Data 18.1.1 จำนวนผู้ซื้อ/ขายยางในตลาดกลาง / ราคาตามตลาดกลางหาดใหญ่
Data 18.2.1 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมค้าขายในตลาด
Data 18.3.1 ปริมาณและราคา การค้าขายในตลาดกลางสินค้า
Data 18.4.1 มูลค่าของการค้าขายในตลาดกลางสินค้า/ราคายางพาราตลาดโลก
Data 18.4.2 ตลาดต่างประเทศ ปริมาณการส่งออก/ประเทศที่ส่งออก
Data 19.1.2 จำนวนเงินที่จ่ายชดเชยแก่เกษตรกร
Data 19.2.1 จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการชดเชย

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.