MindMap ขยะ

  Metadata ขยะ ----->             
ข้อมูลสถิติทางการขยะ ----->  

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ -----> 

VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

 

 • ปริมาณการจัดเก็บ(เที่ยว/วัน)
 • พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
 • จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

 

VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ

 • จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
 • จำนวนชุมชน / พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ / เทคโนโลยีการกำจัด / แปรรูปขยะ
 • จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
 • จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
 • จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือ ในการบริหารจัดการขยะ
 • จำนวนสถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องหลักสุขาภิบาล

VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

 • จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจ ในการจัดการปัญหาขยะ
 • แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และ ความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
 • จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.