MindMap ขยะ

   

Metadata ขยะ ----->             
ข้อมูลสถิติทางการขยะ ----->    excel 

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ -----> 2559  2560  2561 

VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

 

 • ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

 • ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
 • ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด 

 • ปริมาณขยะสะสม

 • ปริมาณการกำจัดขยะ
 • ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

 • ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
 • ปริมาณที่กำจัดต่อวัน

 • จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ

 • จำนวนรายงานการศึกษาวิจัยด้านขยะ

VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ

 • จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
 • จำนวนอปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
 • สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
 • จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
 • จำนวนชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีการกำจัด แปรรูปขยะ
 • จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
 • จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือ ในการบริหารจัดการขยะ


VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

 • จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจ ในการจัดการปัญหาขยะ
 • แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และ ความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

 • แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

 • จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

 •  จำนวนพื้นที่ที่ไม่ให้บริการจัดเก็บขยะ

 

 

 

Solid-62

info-garbage-61

info-garbage-60 

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.