MindMap ขยะ

   

Metadata ขยะ ----->             
ข้อมูลสถิติทางการขยะ ----->   

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ -----> 2559  2560 

VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

 

  • ปริมาณการจัดเก็บ(เที่ยว/วัน)
  • พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
  • จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ

  • จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

 

 

 

 

info-garbage-60 

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.