MindMap ข้าว


Metadata ข้าว -----> 
ข้อมูลสถิติทางการข้าว 
-----> pdf  excel new icon     


วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว  
----->  2559 

 VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

Ø ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก
Ø พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
Ø พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

Ø พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน
Ø จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

 

  VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

Ø จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าว
Ø เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย
Ø จำนวนผลผลิตข้าวทั้งปี
Ø ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
Ø ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม
Ø ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
Ø เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตาม
    มาตฐาน GAP

Ø พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตาม มาตรฐาน GAP
Ø ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP
Ø ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการเปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
Ø ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวเฉลี่ยไร่
Ø จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่
Ø พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

  VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

Ø จำนวนสหกรณ์การเกษตร
Ø จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

Ø จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
Ø จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

  VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

Ø ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)

Ø จำนวนครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด

Ø ปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
Ø บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.