MindMap ท่องเที่ยว

Metadata ท่องเที่ยว -----> 

ข้อมูลสถิติทางการท่องเที่ยว ----->    excel new icon

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว -----> 2559

VC1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

 

 • จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
 • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
 • จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
 • จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด
 • ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย
 • จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/เกสเฮาส์ โฮมสเตย์ ที่มีคุณภาพที่ ททท รับรองมาตรฐาน
 • ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผุ้เยี่ยมเยือน
 • รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด
  VC2 : พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

   

  • จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว
  • รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
  • จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

  VC3 : พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว/ทรัพยากร

   

  • จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการให้บริการ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

  • จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

   

  VC4 : พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

   

  • ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด
  • ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน
  • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ
  • ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน
  • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นห้องน้ำ

   

  VC5 : พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยว

  • จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
  •  มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด
  • จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

  VC6 : พัฒนาการตลาด

   

  • รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
  • รายได้จากธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด

  info-tour-59

   

  สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
  ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
  โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
  E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.