การพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่

 โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่จังหวัดตรัง

 

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดตรัง  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) 

 

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 6 มีนาคม 2558)

- รายงานการประชุม


- งานนำเสนอ

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559)

รายงานการประชุม
- งานนำเสนอ

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 8 มีนาคม 2560) 

- MindMap ข้าว 
MindMap ท่องเที่ยว 
- MindMap ผู้สูงอายุ
- MindMap ขยะ
- รายงานการประชุม
- งานนำเสนอ

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/256๒ (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 256๒)

- รายงานการประชุม
- งานนำเสนอ

การประชุมคณะทำงานจัดทำชุอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่จังหวัด ครั้งที่ 1/256๒ (วันที่ ๒๙ มีนาคม 256๒)

 รายงานการประชุม
- งานนำเสนอ

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/256๒ (วันที่ ๒๖ สิงหาคม 256๒)

- รายงานการประชุม
- งานนำเสนอ

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/256๓ (วันที่ ๙ มีนาคม 256๓) new icon

- รายงานการประชุม
- งานนำเสนอ

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.