ผลการสำรวจยางพาราปี 2558

รายงานผลโครงการสำรวจครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา / ลูกจ้างกรีดยางพารา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2558

จัดทำขึ้นเพื่อให้จังหวัดตรังมีฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ถูกต้อง  สำหรับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 
และช่วยเหลือเกษตรกรที่มีผลกระทบทุกกลุ่มทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และกลุ่มลูกจ้างกรีดยางพาราจังหวัดตรัง
ตลอดจนจังหวัดจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรังหลังใหม่ ชั้น 4
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์  0-7521-8376  โทรสาร  0-7521-4104
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.